Home O klubu Stanovy klubu

Stanovy klubu

  Stanovy občanského sdružení

dle zákona č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů


1. Název sdružení

Ducati Owners Group CZ (zkratkou DOG)

 

2. Sídlo sdružení

DOG, Hlavice - Doleček 29, 46348 Všelibice

 

3. Cíl činnosti sdružení

Občanské sdružení "Ducati Owners Group CZ" je organizace, jejímž smyslem je sdružovat majitele motocyklů Ducati, zajišťovat spolupráci mezi nimi, výrobcem motocyklů Ducati a jeho dealery a organizovat pro své členy činnost vyplývající z jejich zájmu o motocykly Ducati.

Jedná se zejména o:

- společné vyjížďky na motocyklech

- pořádání národních i mezinárodních setkání motocyklistů

- spolupráce s organizacemi podobného zaměření

- technické poradenství a servis

- činnost zajišťující vzájemnou informovanost členů a propagaci združení

 

4. Orgány sdružení

4.1 Členská schůze.

4.2 Výbor sdružení.

 

5. Členská schůze

5.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Její jednání svolává výbor minimálně jednou ročně. Výbor je povinnen svolat též mimořádnou členskou schůzi na žádost alespoň pěti členů sdružení.

5.2 Členská schůze se skládá z přítomných členů sdružení.

5.3 Pozvánka na řádnou členskou schůzi musí být zaslána na adresu bydliště všem členům sdružení minimálně jeden měsíc, pozvánka na mimořádnou členskou schůzi minimálně jeden týden, před jejím konáním.

5.4 Členská schůze má právo a povinnost:

5.4.1 Projednávat a schvalovat zprávu výboru o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulé období.

5.4.2 Projednávat a schvalovat přijetí či vyloučení členů sdružení.

5.4.3 Projednávat a schvalovat změny a dodatky stanov.

5.4.4 Volit členy výboru. Volba se provádí hlasováním o kandidátech navržených členy sdružení. Vítězí kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů.

5.5. O návrzích podaných na členské schůzi se hlasuje tak, že pro schválení návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů sdružení.

 

6. Výbor sdružení

6.1 Výbor má pět členů a je volen členskou schůzí na období dvou let.

6.2 Výbor zajišťuje činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi.

6.3 Rozhodnutí výboru je dáno nadpoloviční většinou všech členů výboru a je závazné pro všechny členy sdružení.

6.4 Výbor pracuje ve složení předseda, místopředseda a tři členové.

6.4.1 Předseda reprezentuje sdružení ve vztahu k jiným právním subjektům; za sdružení jedná tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis. Předseda je zodpovědný za dodržování stanov.

6.4.2 Místopředseda přebírá v případě nepřítomnosti předsedy jeho práva a povinnosti.

6.4.3 Členská schůze nebo výbor rozhoduje o další odpovědnosti členů výboru za jednotlivé oblasti činnosti sdružení.

 

7. Zásady hospodaření

7.1 Za hospodaření sdružení jsou odpovědni dva členové výboru pověření členskou schůzí, z nichž jeden je určen jako hospodář.

7.2 Získané finanční prostředky jsou využívány k činnostem sdružení v souladu s těmito stanovami.

7.3 Hospodář sdružení je povinnen předložit členské schůzi jednou ročně zprávu o hospodaření sdružení.

7.4. Na návrh kteréhokoli člena sdružení může být provedena kontrola hospodaření sdružení kontrolní komisí, kterou zvolí členská schůze.

 

8. Členství ve sdružení

8.1 Členem může být každá osoba splňující pravidla stanov sdružení.

8.2 Návrh na přijetí nového člena předkládá členské schůzi výbor poté, co se žadatel účastnil po dobu jednoho roku akcí sdružení jako čekatel.

8.3 Na návrh výboru může být osobě, která se zasloužila o posílení jména Ducati či sdružení, udělen titul "Čestný člen". Čestný člen neplatí členské příspěvky a nemá hlasovací právo.

8.4 Při hrubém porušování stanov, zejména neplacení členských příspěvků po dobu dvou let, poškozování zájmu či jména sdružení nebo značky Ducati, může být člen sdružení vyloučen. Návrh na vyloučení předkládá výbor členské schůzi a musí být schválen nadpoloviční většinou jejích členů. Podnět pro návrh na vyloučení člena může výboru předat kterýkoliv člen sdružení.

8.5 Člen může ukončit členství na vlastní žádost.

 

9. Práva a povinnosti členů sdružení

9.1 Člen je povinen dodržovat stanovy sdružení.

9.2 Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném členskou schůzí.

9.3 Člen má právo účastnit se akcí pořádaných sdružením, volit a být volen do orgánů sdružení.

9.4 Člen má právo nosit označení příslušnosti ke sdružení.